mysql 判断一个库或表是否存在

  • James
  • 1年前
  • 146 次阅读
  • 更新于 4小时前
msyql  

mysql 判断一个库或表是否存在

1、表

SELECT table_name FROM information_schema.TABLES WHERE table_name = 'yourname';

 

2、库

SELECT SCHEMA_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA WHERE SCHEMA_NAME = 'yourname';

   本站文章除注明转载/出处外,均为本站原创或翻译。若要转载但请务必注明出处,尊重他人劳动成果。    本文链接: http://james.dmzfa.com/articles/mysql-pan-duan-yi-ge-ku-huo-biao-shi-fou-cun-zai

上一篇:腾讯云实现sms发送短信

下一篇:Laravel-admin 表单设置弹出框

文章评论 (0)发表评论

Top